Lokalsamfunnsutvikling


jenter i båt


Fra januar 208 opprettet Ola firmaet:

Langfjella OVS

(Langfjella Ola Vaagan Slåtten)

Dette for å kunne takke ja til forespørsler som har kommet innenfor:

Prosjektarbeid/informasjonsarbeid mot natur, kultur, bærekraftig utvikling og undervisningsområdet. Lage læreplaner og informasjonsmateriell, bidra til opplæring av guider/naturvegledere, planlegge prosjekter innen friluftsliv og naturstier.

For det meste har Ola likevel vært lønnsmottaker. De siste årene lærer og utmarksoppsyn.

Ta kontakt om du har et behov!

(cv)

Jeg er samfunnsviter, og har bred erfaring fra arbeidslivet.

I Trygdeetaten jobbet jeg sentralt som rådgiver i konsernledelsen, dessuten i informasjonskontoret og i prosjektet med etablering av satsing på Inkluderende arbeidsliv landet rundt. Jeg arbeidet hovedsakelig med kommunikasjonsarbeid, om statsbudsjettet, fastlegeordningen, bedriftsinformasjon mv.

I Stiftelsen Idébanken jobbet jeg med bærekraftig samfunnsutvikling, særlig med et lokalt perspektiv – i Norge, Norden og Europa. Også der hovedsakelig med kommunikasjonsarbeid.

I Forsvaret har jeg jobbet med sikkerhet og beredskap (infanteri, mekanisert infanteri), og med stabsarbeid og samfunnskontakt (HV).

Som utmarksoppsyn har jeg jobbet med kvalitetskontroll i utmarka. Jeg har tidligere også jobbet med kulturminner.

Som lærer har jeg jobbet med opplæring, ikke minst med koplingen skole og arbeidsliv.

Jeg tror jeg i gode stunder er reflektert, allsidig og oppleves som støttende, inkluderende og nytenkende, med god arbeidskapasitet.

 


Inspireres av:
være ute. Skrive, skjønnlitterært og faglig om "erfaringskunnskap" og "bærekraftig utvikling". Bidra til inspirert og balansert utvikling. 
Bidra som best en kan der en er :-)

--

Mer om Gamle Hol pensjonat og olavs www.ovsk.no / www.naturvenn.no

Vi utarbeidet en rapport om Kulturminner i Hallingskarvet, 2012.

Vi har jobbet som sekretariat for forprosjektet: Miljøløype ved Storestølen, Hallingskarvet.

Vi har laget reportasjestoff for internett og jobbet med ulike former for nyhetsformidling på feltet bærekraftig utvikling.


Vi har som norske representanter jobbet med lokalsamfunn i Norden, og i EU-prosjekter, og som bygdefolk vært med å ta initiativ til grasrotprosessen "Framtid i Hol" :-)

Vi selger egne lokale bøker: (se de tre bøkene på ovsk.no eller nedenfor - 50 kr pr stk i 2020)

Bok.

Vet ikke om jeg har skrevet eller vil skrive en "klassiker". I så fall er det nok "Hallingdal og ville fjell". Mange har kommet bort til meg og sagt at den har betydd noe for dem. Det er flott. Mange har et forhold til disse fjella mellom øst og vest.

Se smakebit Hallingdal og ville fjell

Se smakebit Dikt, fjell og rock'n roll

Se smakebit Fra Rossdalen til Rødehavet


Vi har restaurert og oppgradert flere etasjer i Gamle Hol pensjonat:

Gamle Hol pensjonat

Ola Vaagan Slåtten: ovaagans (a) online.no

Ingeborg Fosvold Slåtten: ingeborg.fosvold (a) gmail.com


Lesetips om lokalsamfunnsutvikling:


Stiftelsen Idébanken
Distriktssenteret
Klima- og miljøverndepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KS

Ola om lokal kunnskap 2018 (trykt i Hallingdølen)

Mer om lokal kunnskap 2017 (trykt i Hallingdølen)

Manual for lokalsamfunnsutvikling (pdf) 2014

Framtidsverksteder 2013 (trykt i Hallingdølen)

Det gode liv 2007 (trykt i Hallingdølen)


Samspillet i samfunnsutviklingen

Olav Randen skriver i Hallingdølen i dag om at politikerne i blant kan få få utviklingsalternativer på bordet. Dette er nok noe mange politikere rundt om i kongeriket kan kjenne på fra tid til annen. Noe av denne problemstillingen kan handle om å skissere flere alternativer til vedtak. Enda viktigere for forholdet mellom administrasjon og politikk og samfunnsutvikling, tror jeg er bedre samspill. Politikere og fagfolk i administrasjonen må gjerne oftere bedre utfordre hverandre med luftige ideer som ser langt fram. Og ikke bare de. Så ofte som mulig bør en også trekke inn lag og organisasjoner, innbyggerne, i slike drøftinger. Da vet byråkratene etter hvert gjerne enda mer om politikernes ønsker, mer om at mulighetsrommet er stort. Så kan en få klare luftige alternativer på bordet og gi klar beskjed om hvilket som er best – ev. hvilke veivalg som er best, og kan jobbes videre med. Det er ikke slik at politikere er dummere enn administrasjon eller innbyggere, eller omvendt, alle har noe å bidra med i samfunnet – samspillet gir muligheter for god samfunnsutvikling.

Ola 17.2.18

Lokalt eller nasjonalt ansvar?

Georg Fredrik Rieber-Mohn med flere er i avisdebattene forståelig nok bekymret for den vedvarende hytteboomen i norske fjell. Og Senterpartiet pleier være bekymret for vern av dyrket mark. Men, er det grunn til å tro at staten, med sin kompetanse, ville være en sterkere garantist for bærekraft og langsiktighet om mer makt ble lagt dit? Tja, … Vi pumper opp olje med mange av de samme begrunnelsene som kommunene bruker: vi må ha arbeidsplasser, og penger til velferd, nå! Jeg tror mer på et bedre samspill, for å få fram langsiktig tenkning. Vi må tenke på hva vi skal overlate til barnebarna. De må få oppleve en klode med god helse, og rikt biomangfold :-)

Ola 25.2.18