Langfjellaseminaret

Langfjellaseminaret 2017-2018 from Anders Knutsson Coucheron Medhus on Vimeo.

 

Et seminar for læring og utvikling, en møteplass for naturforståelse og samfunnsutvikling, en metode "på tvers".

Norges hyggeligste fjelltreff? :-)

Langfjellaseminaret hadde mange flotte innledere på programmet til planlagt seminar sommeren 2017.

For å kunne få med flere, og en større bredde av deltakere, valgte vi likevel å utsette seminaret. For eksempel var mange som hadde ment noe om skrantesjuke (cwd), opptatt i fjellet den helga pga. tidlig jaktstart. Tidspunktet ble vanskelig.

Neste seminar er planlagt til 15. september 2018. Programmet legges ut her, før 1. august, gled deg, det blir førsteklasses!

Les nyheter

10 000 år med mennesker og natur

 

Arkeologen peker


Bildetekst: Arkeolog Jostein Bergstøl deler kunnskap. Langfjellaseminaret 2015.


Etter noen års utvikling av et konsept, arrangerte Hol pensjonat, Natur- og kultursenter i august 2013 det første Langfjellaseminaret, på Krækkjahytta. Villreinsenter Sør var medarrangør den gangen, ansvarlig for forkonferansen, som gikk på Geiterygghytta.

Som en kan se av nettsiden, vakte konferansen både regional og nasjonal oppmerksomhet. Man ser spiren til en ny type samtale, som genererer ny kunnskap, men også bidrar til mer konstruktivt samarbeid mellom nivåer og aktører i naturforvaltningen og samfunnsutviklingen. Seminaret i 2015 ble en like stor suksess.

Mer om konseptet

Seminaret er en del av en strategi om å bistå/inspirere til at Langfjellaregionen best mulig kartlegger villreinens- og tamreinens liv – og samspill med mennesker – gjennom 10 000 år, bygger undervisning, identitet og næring på disse natur- og kulturverdiene og strekker seg mot en bærekraftig utvikling som ivaretar disse verdiene for kommende generasjoner. Vi har et sterkt ønske om at ikke minst den lokale kunnskapen, særlig erfaringskunnskapen, må fram i lyset og at den må deles og styrkes.

En del av filosofien til seminaret, er at ulike kompetanser i samfunnet deler teoretisk kunnskap, praktisk kunnskap og verdikunnskap: forskere, friluftsfolk, fagfolk som jegere og gjetere, folk flest med sine tilfeldige observasjoner, folkevalgte mfl.

Langfjella

Langfjella er et navn som benyttes på fjellområdene fra Setesdalsheiene i sør til og med Filefjell i nord, forteller Yr. Andre strekker området enda lenger nord, men det vanlige er gjerne å avgrense med Jotunheimen. Ev. kan en si at det er tre sammenhengende villreinområder som utgjør Langfjella-regionen, da kommer i så fall Filefjell i en litt annen posisjon.

Langfjella omfatter flere av våre største villreinområder, kan vi lese på Villrein.no. Og de har flere opplysninger å komme med: Lengst nord ligger Nordfjella. Deretter har vi Hardangervidda. Lengst sør har vi Setesdalsområdene med Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. Til sammen utgjør disse villreinområdene ca 19 100 km² eller ca 55 % av det samla villreinarealet i Norge.

 

Presentasjon for Miljøverndepartementet februar 2013 (pdf). 


Folk i samtale. 

Bildetekst: Samtaler på tvers, Langfjellaseminaret 2015.