Langfjellaseminaret

Langfjellaseminaret 2017-2018 from Anders Knutsson Coucheron Medhus on Vimeo.

 

Et seminar for læring og utvikling, en møteplass for naturforståelse og samfunnsutvikling, en metode "på tvers".

Norges hyggeligste fjelltreff? :-)

Langfjellaseminaret hadde mange flotte innledere på programmet til planlagt seminar sommeren 2017.

For å kunne få med flere, og en større bredde av deltakere, valgte vi likevel å utsette seminaret. For eksempel var mange som hadde ment noe om skrantesjuke (cwd), opptatt i fjellet den helga pga. tidlig jaktstart. Tidspunktet ble vanskelig.

Neste seminar blir helga 15. september 2018. Programmet finner du i venstremenyen!


Meld deg på, bare lørdag, eller alle tre dagene!

Les nyheter

10 000 år med mennesker og natur

 

Arkeologen peker


Bildetekst: Arkeolog Jostein Bergstøl deler kunnskap. Langfjellaseminaret 2015.

Vil produsere ny kunnskap og forståelse

Langfjellaseminaret er for ALLE – og i det ligger de største ambisjoner: Langfjellaseminaret vil produsere ny kunnskap ved at alle mulige folk, med ulike kompetanser, møtes og utveksler kunnskap og erfaringer.

Etter noen års utvikling av et konsept, ble det første Langfjellaseminaret arrangert på Krækkjahytta i august 2013. Villreinsenter Sør var medarrangør den gangen, ansvarlig for forkonferansen, som gikk på Geiterygghytta.

Seminaret vakte både regional og nasjonal oppmerksomhet. Man så spiren til en ny type samtale, som genererer ny kunnskap, men også bidrar til mer konstruktivt samarbeid mellom ulike nivåer og aktører i naturforvaltningen.

Seminaret i 2015 ble like spennende.

Nytt seminar var så planlagt til 2017, men ble utsatt til 2018.

Programmet i 2018

14.-16.9 er det klart for nytt seminar på Krækkjahytta. Overskriften denne gangen er: «Demokratisk naturforvaltning», og vi spør: "Hva slags verdier har vi – Hvordan forvalter vi – Hvordan vil vi ha det i framtida?". Varaordfører i Hol, Sigrid Simensen Ilsøy, ønsker velkommen. Blant de som innleder er Mattis Danielsen og Hege Skalleberg Gjerde, to arkeologer som også har et samisk perspektiv på reinen og fjella. Hvem bodde i fjella her for tusen år siden?

Hallgeir Herikstad, CWD-koordinator i Mattilsynet, vil fortelle oss hvordan situasjonen med skrantesjuke er i Norge og Norden pr. dato. Vi ber Nordfjella og Fjellheimen villreinnemd si noe om fjelløkosystemenes status og veger videre, sett fra deres ståsted. Anne Mari Aamelfot Hjelle fra turistforeningen snakker om nye måter å bruke fjellet på – som sykkel og kite: blir det nye konflikter, eller fredelig sameksistens? Sveinung Hansen, den fjellglade presten i Holsbygda, reflekterer over ungdom og fjell. Kjell Slåtten på Krækkjahytta er en underholdende foredragsholder, og vil blant annet fortelle om den nylig ombygde hytta, og dens historie. Alf Waaler og Torstein Seim formidler egne erfaringer fra Langfjella, de har mange års fjellerfaring begge to, på flere måter. Vi gleder oss!


Mer om konseptet

Seminaret er en del av en strategi om å bistå/inspirere til at Langfjellaregionen best mulig kartlegger villreinens- og tamreinens liv – og samspill med mennesker – gjennom 10 000 år, bygger undervisning, identitet og næring på disse natur- og kulturverdiene og strekker seg mot en bærekraftig utvikling som ivaretar disse verdiene for kommende generasjoner.

En del av filosofien til seminaret, er at ulike kompetanser i samfunnet deler teoretisk kunnskap, praktisk kunnskap og verdikunnskap: forskere, forvaltere, friluftsfolk, fagfolk som jegere og gjetere, folk flest med sine tilfeldige observasjoner, folkevalgte mfl.

– Vi har et sterkt ønske om at den lokale kunnskapen, særlig erfaringskunnskapen, må fram i lyset og at den må deles og styrkes, sier Ola Vaagan Slåtten, initiativtakeren til Langfjellaseminaret. – Her skal alle stemmer høres! Både teoretisk- og erfaringsbasert kunnskap skal fram, og også ulike syn på utviklinga framover og verdien av dette. Vi håper og tror seminaret vil fungere som en møteplass for enda bedre fjellforvaltning, sier Slåtten.

Langfjella

Langfjella er et navn som benyttes på fjellområdene fra Setesdalsheiene i sør til og med Filefjell i nord, forteller Yr. Andre strekker området enda lenger nord, men det vanlige er gjerne å avgrense med Jotunheimen. Ev. kan en si at det er tre sammenhengende villreinområder som utgjør Langfjella-regionen, da kommer i så fall Filefjell i en litt annen posisjon, der er det tamrein.

Langfjella omfatter flere av våre største villreinområder. Lengst nord ligger Nordfjella. Deretter har vi Hardangervidda. Lengst sør har vi Setesdalsområdene med Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. Til sammen utgjør disse villreinområdene ca 19 100 km² eller ca 55 % av det samla villreinarealet i Norge, kan vi lese på Villrein.no.

 

Presentasjon for Miljøverndepartementet februar 2013 (pdf). 


Folk i samtale. 

Bildetekst: Samtaler på tvers, Langfjellaseminaret 2015.