Bidra til inspirert og balansert utvikling


Fra januar 2018 opprettet Ola firmaet:

Langfjella OVS

(Langfjella Ola Vaagan Slåtten)

Dette for å kunne takke ja til forespørsler som har kommet innenfor:

Prosjektarbeid/informasjonsarbeid mot natur, kultur, bærekraftig utvikling og undervisningsområdet. Lage læreplaner og informasjonsmateriell, bidra til opplæring av guider/naturvegledere, planlegge prosjekter innen friluftsliv og naturstier.

For det meste har Ola likevel vært lønnsmottaker. De siste årene lærer og utmarksoppsyn.

Ta kontakt om du har et behov!

(cv)

Jeg er samfunnsviter, og har bred erfaring fra arbeidslivet.

I Trygdeetaten jobbet jeg sentralt som rådgiver i konsernledelsen, dessuten i informasjonskontoret og i prosjektet med etablering av satsing på Inkluderende arbeidsliv landet rundt. Jeg arbeidet hovedsakelig med kommunikasjonsarbeid, om statsbudsjettet, fastlegeordningen, bedriftsinformasjon mv.

I Stiftelsen Idébanken jobbet jeg med bærekraftig samfunnsutvikling, særlig med et lokalt perspektiv – i Norge, Norden og Europa. Også der hovedsakelig med kommunikasjonsarbeid.

I Forsvaret har jeg jobbet med sikkerhet og beredskap (infanteri, mekanisert infanteri), og med stabsarbeid og samfunnskontakt (HV).

Som utmarksoppsyn har jeg jobbet med kvalitetskontroll i utmarka. Jeg har tidligere også jobbet med kulturminner.

Som lærer har jeg jobbet med opplæring, ikke minst med koplingen skole og arbeidsliv.

Jeg tror jeg i gode stunder er reflektert, allsidig og oppleves som støttende, inkluderende og nytenkende, med god arbeidskapasitet.

 


Inspireres av:
være ute. Skrive, skjønnlitterært og faglig om "erfaringskunnskap" og "bærekraftig utvikling". Bidra til inspirert og balansert utvikling. 
Bidra som best en kan der en er :-)


Framtidas generasjoner på utflukt:

jenter i båt


Ola restaurerer sammen med Ingeborg, Gamle Hol pensjonat:

Gamle Hol pensjonat

Faglige hobbyer inkluderer: Naturvenn. Langfjellaseminaret, og noe prosjektarbeid.

Ola har ellers jobbet ved Ål ungdomskule, som utmarksoppsyn og med bærekraftprosjekt de siste åra - og jobbet de siste sju, åtte, ni åra før det med bærekraftig utvikling, i Stiftelsen Idébanken (Nyhetsbrev, seminarer, publikasjoner mv), i Norge, norske lokalsamfunn, i Norden og Europa. Før det har han erfaring blant annet fra trygdedirektørens stab (redaktør, pressehåndtering mv), Prosjekt inkluderende arbeidsliv og informasjonskontoret i Rikstrygdeverket. Arbeidslivserfaringene inkluderer også FN-tjeneste:


Ola er litt... glad i ski. Så vil du bytte bort et gammelt treskipar du ikke vil ha selv, mot en bok eller to om fjell mv, så gjerne det!


Ola soldat

(En medsoldat trykte på foto-avtrekkeren)


Bærekraftig utvikling

Mitt ”kall” er bærekraftig utvikling. Helt siden tidlig barndom har interessen for og kjærligheten til naturen og livet i naturen vært sterk.

Med åra har det blitt veldig mange møter med den mangfoldige naturen, særlig naturen i fjell-Norge. Naturkjennskapen har jeg hentet fra mange egne møter med natur - og fra mange som kan, lokalt og i sentrale kunnskapsmiljøer. Et lite høgskolestudium i naturoppsyn har det også blitt. Læring skjer hele tida. Og man lærer av alle, ingen kan alt. Skal man belyse teoretiske, erfaringsbaserte og etiske sider ved natur, er alles kunnskap nødvendig for å skjønne mest mulig.

Bærekraftig utvikling handler om å nå sosiale mål - om å skape gode samfunn innenfor naturens tåleevne og trivselsnivå. Jeg har hovedfag i statsvitenskap (samfunnsfag) og erfaring fra sosialt arbeid på mange nivåer i samfunnet, sentralt og lokalt. Ønsket om å bidra til gode lokalsamfunn og god global fordeling er sterkt

Bærekraftig utvikling kan ikke skapes av institusjoner i samfunnet alene. Langt ifra. Alle må med, alle må inkluderes, alle må bidra. Organisasjonslivet er viktig, og det uorganiserte engasjementet likeså. Dette perspektivet har blitt viktigere og viktigere for meg. Både interessen for eget lokalsamfunn, mange lærerike år i Stiftelsen Idébanken, og møter med en lang rekke aktivister, har bidratt til det. En forstår seg selv bedre, om en er en del av et lokalsamfunn, er det sagt. Ja, det er jo der det skjer, for det meste.

Faglige perspektiver på- og faghistorien til bærekraftig utvikling, lærte jeg gjennom sju, åtte, ni år i det man kan kalle institusjonen for slikt: Stiftelsen Idébanken.

Jeg har lang erfaring fra formidling av budskap, ikke minst skriftlig. Har god kjennskap til natur- og naturforvaltning, og god kjennskap til samfunnsorganisering, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Til sist kan nevnes at jeg liker å kople folk/kunnskap sammen. Liker å se etter mønstre og lange linjer i omgivelsene. Jeg er nok i vekslende grad analytisk, intuitiv, kreativ, tålmodig og utålmodig, alvorlig og humørfylt. Jeg også.


Nyere verv:

Periode som spaltist i Nationen

Ytrings-spaltist i Hallingdølen i 25 år - , så langt

Med i rådet for Zola-prisen

Vara for V i Hol kommunestyre 2011-2015

Representant for V i kommunestyret 2015-2019

Representant i Fjellstyret 2011-2015


eduaction.no finner du mange av de publikasjonene vi laget om bærekraftig utvikling, i Stiftelsen Idébanken


For øvrige verv og erfaringer: se ovsk.no