Én mulig framtid

Mulighetene er mange. Dette foredraget illustrerer én mulighet: ( NOTATER FRA ET FOREDRAG)

Langfjella Natur- og kulturpark – et fyrtårn i Europa
Oktober 2011 -

 

 • 1) Geografi: Nordfjella – Hardangervidda og Setesdalsheiene.
  Langfjella omfatter flere av våre største villreinområder, skriver Villrein.no. Og de har flere opplysninger å komme med: Lengst nord ligger Nordfjella. Deretter har vi Hardangervidda. Lengst sør har vi Setesdalsområdene med Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. Til sammen utgjør disse villreinområdene ca 19 100 km² eller ca 55 % av det samla villreinarealet i Norge

 • 2) Park.
  Som Aurland, som Valdres, som Telemarkskanalen (og noen små i Hordaland) – og som mange franske: se hvordan man i et område kan ta vare på og bygge på sine spesielle natur- og kulturverdier. Kommunaldepartementet har satt av 10 millioner til utvikling av slike ideer i 2012 – ting er på gang!
  Langfjella – en region som allerede rommer både Verdensarvområde(r) og Nasjonalparker – og ikke minst fjellområder der artene i stor grad spiller sammen slik de gjorde for tusenvis av år siden.

 • 3) Idé og visjon – bygge på det vi har.
  Lom – Klimapark 2469 -
  En unik arena for formidling, forskning og verdiskapning knyttet til klimaendringer, kulturminner og høyfjellsnatur i et langtidsperspektiv.

  Vi har mye.
  Vi har arkeologien, vi har geologien, vi har opprinnelig artsmangfold med villrein, vi har Villreinsenter, vi har guider/vegledere som tar folk med ut, vi har museer og Nasjonalparksentre, vi har Fjellmatsenter, vi har dyktige fagfolk og samarbeidspartnere etc.

  Vi trenger en visjon å jobbe etter – vi må fortelle en god historie nå … og kunne fortelle en god historie senere.

 • 4 )Fire steg. Et unikt fjelløkosystem med en 10 000 år gammel fangstkultur kan skape grunnlag for arbeidsplasser, bosetting og turisme i den sentrale sørlige fjellregionen, også i framtida. Jeg mener vi bør ta fire steg:
  1) Kartlegge/beskrive viktige natur- og kulturkvaliteter / reinens lokale historie /lokale kilder og reinens globale historie/nasjonale fagmiljøer
  2) Skape engasjement (deltakelse og stolthet) omkring å ta vare på disse / bærekraftig utvikling 2045
  3) Skape læringsarenaer rundt disse / bærekraftig utvikling 2045
  4) Skape næring av å selge disse kvalitetene som noe ekte og unikt en kan møte i Hol / arbeidsplasser, bosetting, turisme

  Diverse temaer.
  Temaer som villrein, villreinfangst, arkeologi, geologi, stølskultur, middelalder, stavkirker, jordbruk, vannkraft, industri, kunst, håndverk etc.?

 • 5) Eksempelet Krækkja.
  Arkeologi – vise fram for turister og lokale – foredrag v/ lokale og profesjonelle.

 • 6) Overordna mål: en bærekraftig utvikling / visualisere
  •    Brundtland – pila
  •    Sirkel

 • 7) Alle med / F-modellen / visualisere.
  Når en skal kartlegge natur- og kulturkvalitetene og skape engasjement rundt disse, er det for meg klart at forskere er en viktig gruppe, men at forvaltere, fagfolk (jegere, gjetere), folk flest, folkevalgte, fjellfanter, fortellere (tradisjonsbærere) og framtida (barn og barnebarn) er like viktige deltakere. Det er så mange typer kunnskap.
  Internt i Hol og Hallingdal finnes blant annet museer, miljørådgivere, kulturarbeidere, næringsparker, villreinutvalg og -nemnder, fjellfanter og lederen av Norsk økoturisme.I tillegg må vi trekke inn våre kontakter blant arkeologer, hos Riksantikvaren, i NINA og DN, Innovasjon Norge, Vestlandsforskning og andre. Vi må spille på alle gode krefter for å bli et fyrtårn i Europa!

 • 8) Fyrtårn
  … fordi disse kvalitetene – fungerende fjelløkosystemer, er relativt unike.

 • 9) Spørsmål?

 
Krækkjahytta foto.